30 Kasım 2008 Pazar

Building On The Green Agenda -Norman Foster

Norman Foster çalışmaları bağlamında ekolojik, estetik ve temelde çevreyi kirletmeyen tasarımları sorguluyor.

29 Kasım 2008 Cumartesi

Kopenhag "LM Project" Yarışması Steven Hall Architects'in...


Uluslararası Kopenhag "The LM Project" yarışmasını Steven Hall Architects kazandı.

Proje ile limanın 2 yanında önerilen ofis kulelerinin 65 metre yükseklikte birbirine 2 köprü ile bağlanması ve Kopenhag rıhtım bölgesinde ikonik bir imge yaratması hedefleniyor.

“Langenlinie” ve “Marmormolen” isimlerini alan bu iki yapıda, ofis binalarının yanı sıra, kafeler, sanat galerileri, teraslar ve oditoryumlar da yer alıyor.

Boşlukta bir noktada birleşen köprüler el sıkışan iki insan görünümüne benziyor. Köprülerin her biri farklı renlerde ifade edilerek özellikle gece aydınlatma ile farklı bir etki yaratılmaya çalışılıyor. Langenlinie tarafındaki köprü turuncuyken, Marmormolen kısmı ise açık sarı renkte tasarlanmış.Kuleler, yüksek performasnlı fotovoltaik özellikli giydirme cephelerden oluşmakta ve her iki bina güneş ışığını toplayarak enerjiye dönüştümekte.

Kopenhag eski Belediye Başkanı ve jüri başkanı tasarımı "estetik, işlev ve ticari anlamda üst sınıf bir mimari öneri" olarak nitelendiriyor.


Kaynak: http://www.detail.derw_5_News_En_HoleMeldung_2358_Volltext.htm

24 Kasım 2008 Pazartesi

Planlama ve Mimarlık Alanının Son On Yılı Sempozyumu

İlk Çağrı ve Bildiri Duyurusu

11–12 Haziran 2009

Yıldız Teknik Üniversitesi

Mimarlık Fakültesi

Sempozyum Konusu:

2000 yılı Türkiye için 80’lerle birlikte benimsediği neo-liberal politikaların ve buna eşlik eden teknoloji alanındaki gelişmelerin etkisinin toplumun tüm alanlarında görünür hale geldiği bir dönemin başlangıcı oldu. Uluslar arası sermaye hareketlerine açık ve gelişmiş ülkelerin politikalarını işlevselleştiren bir çevre ülke olarak Türkiye, günümüzde dünya ve ülkedeki ekonomik, siyasi ve toplumsal krizlerinden hızla etkilenmekte ve bu durumu aşmak için her alanda yeniden yapılanma arayışı içine girmektedir. Gelişmiş ülkeler de dâhil olmak üzere tüm dünya ülkelerinin yaşamakta olduğu bu krizlerin, çelişkilerin, ikilemlerin derinleşmesine karşı çözüm arama gayreti her bilim ve meslek alanı için temel konu olarak karşımızda durmaktadır. Bu bağlamda krizler derinleştikçe, çelişkiler ve ikilemler çeşitlenip çoğaldıkça kentsel mekânın da tartışma öznesi olma özelliği etkinleşmekte, toplumun politik ve kültürel, güç ilişkileri somut olarak kent mekânında deşifre olmaktadır. Bu nedenle mimarlık ve planlama alanları toplum nezdinde daha gözle görülür, tartışılır, eleştirilir hale gelmektedir.

Sermayenin, yeni ideolojilerin ve kültürel kodların akışkanlığının her geçen gün hızlanması kentleri biçimlendiren faktörleri çeşitlendirmekte ve çok boyutlu hale getirmektedir. Bir taraftan toplumun üst ve orta-üst kesimlerine sunulan yeni yaşam ve yapı formatları yeni malzeme ve teknolojiler kullanılarak üretilmekte iken diğer taraftan orta ve orta alt kesimler kendi politika ve kültürlerine kentte yer açmaya devam etmektedirler. Kentler bir taraftan özelleştirme, yerellik gibi yeni kamu politikalarının egemenliği altına girerken yeni bir mimarlık dili de bu sürece eşlik etmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen bu sempozyumun amacı kent mekânını biçimlendiren mimarlık ve planlama alanlarında son 10 yıldır yaşanmakta olan değişimin ve bu değişimin arkasında yatan dinamiklerin çözümlenmesi, tartışılması, yeni bilgilerin ve bakış açılarının paylaşılmasıdır. Çok bileşenli olan bu olguların tümünün tartışma ortamında yer alabilmesi için bu ilk duyuruda alt başlıklar tanımlanarak herhangi bir kısıtlama getirilmemektedir. Gelen bildiri özetlerinin Bilim Kurulu tarafından yapılacak değerlendirilmesi sonrasında sempozyumun oturum başlıkları belirlenecektir.

  • Sempozyuma bildiri sunarak katılmak isteyenlerin bildiri özetlerini 15 Ocak 2009 – 26 Ocak 2009 tarihleri arasında sempozyum sitesine (www.pmonsempozyum.org) yüklemeleri beklenmektedir.
  • Başvuruda bildiri sahibinin adı, soyadı, mesleği, çalıştığı kurum, görevi, adresi ve telefon, faks, e-posta bilgilerinin yer alması gerekmektedir.
  • Bildiri özeti; bildirinin amacını, yanıt aranacak soruları açıklayan ve çalışmanın yöntemi ile beklenen sonuçlarını içeren 800–1000 kelimelik bir metin olmalı ve bildiri ile doğrudan ilgili temel kaynaklar ile en az üç anahtar kelime içermelidir.
  • Bildiri özetleri Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar bildiri sahiplerine 02 Mart 2009 tarihinde bildirilecektir.

Sempozyum Takvimi:

Bildiri özeti gönderme için son tarih: 26 Ocak 2009

Bildirilerin değerlendirilmesi ve bildirimi: 02 Mart 2009

Bildiri tam metinlerinin teslimi: 18 Mayıs 2009

Sempozyum tarihi: 11–12 Haziran 2009


Danıştay Mimarlık Bürosu Tescili için SMG Eğitimi Zorunluluğunu Durdurdu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sürekli Mesleki Gelişim kapsamında zorunlu eğitimi almayan mimarları serbest mimarlık yapma hakkından mahrum bırakan uygulamanın durdurulmasına karar verdi. Karar, Mimar Murat Artu'nun açtığı davaya ilişkin olarak alındı.

Mimarlar Odası, düzenlediği eğitim programlarına katılıp yılda en az 15 puan almayan mimarlara Büro Tescil Belgesi vermiyor ve böylece proje sorumluluğu istenmelerini engellemiş oluyordu.

Kararda şöyle denildi: “ Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Mimarlar Odası’nın, serbest çalışan mimarların mesleki etkinliklerini denetlemek ve serbest mimarlık hizmetlerinin mesleki esaslarını mesleki deneyim, kapasite ve yeterlilik açısından değerlendirmekle görevli olduğu anlaşılmakta olup; bu çerçevede Mimarlar Odasınca serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi verilirken kimi koşulların aranması doğaldır. Bununla birlikte, bu koşulların yasalarla tanınan serbest mimarlık yapma hakkını sınırlayacak nitelikte bulunmaması gereklidir.

"Yasada öngörülmeyen bir yükümlülüğün yönetmelikle getirilmesi hukuka uygun görülemez. Gerek 3458 sayılı yasada gerekse 6235 sayılı yasada, ilgili meslek odalarına üyelerinin mesleki faaliyetlerini sürdürebilmeleri için meslek mensuplarına yönelik eğitim düzenlenmesi mümkün olmakla birlikte, bu eğitimin mesleki faaliyetin sürdürülmesinin koşulu haline getirilmesi hukuka uygun bulunmamaktadır.

"Diğer yandan, serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi bulunan bir mimarın serbest mimarlık hizmetlerini yapmaya devam edebilmesi için, her yıl meslek içi eğitim almasının zorunlu görülmesi, Anayasa’nın 48. maddesinde yer alan çalışma hak ve özgürlüğünün ölçütlük ilkesine aykırı olarak sınırlanmasına yol açacak niteliktedir.”


http://www.yapi.com.tr/Haberler/danistay-mimarlik-burosu-tescili-icin-smg-egitimi-zorunlulugunu-durdurdu_64792.html

22 Kasım 2008 Cumartesi

Karaköy İskelesi battı

1200 metrekarelik yolcu salonuna sahip Karaköy İskelesi dün gece şiddeti saatte 42 km.'i bulan lodosun etkisiyle 16 dubasından birinin su almasını sonucu yan yattı ve kurtarma çalışmalarının sonuçsuz kalmasıyla gece yarısı sulara gömüldü. Saat 20:30 sularında yan yatan ve boşaltılarak seferlerin iptal edildiği iskele 4 saat süren kurtarma çabalarına rağmen sulara teslim oldu.

Şehirhatları vapurlarının çalışmaya başlandığı yıllardan beri var olan iskele 1936'da Haliç Tersanesi'nde yapılan yenisi ile değiştirilmiştir. 1958'e kadar hizmet veren bu iskele dubalarının su alması ile yan yatmış ve batmıştır. Bu dönemde Kadıköy ve Haydarapaşa vapurları Galata Köprüsü'nde bulunan Adalar İskelesi'ni geçici olarak kullanmış, batık olan iskele Haliç Tersane'sine çekilerek onarım gördükten sonra aynı sene içinde bu sefer köprüye bağlanmayarak şimdiki yeri olan Kefeli Han'ın önüne sabitlenmişti. Bu iskele ise 1 Mart 1966'da iki Sovyet tankerinin liman ağzında çarpışması sonucu denize dökülen mazotun alev alması sonucu yanına bağlı "Kadıköy" vapuruyla beraber yanmış, yenisi aynı yıl içinde hizmete girmişti.

Dün (21 Kasım 2008) sulara gömülen iskele 1984 yılında İstinye Tersanesi'nde yapılarak kullanıma açılmış, eski iskele ise Harem'e bağlanarak hizmet binası olarak görev yapmaya başlamıştır.

20'nci yy. başlarında Galata Köprüsü'ne bağlı Karaköy İskelesi

Şimdiki yerine bağlı Karaköy İskelesi, o dönemde
Galata Köprüsü'ne de vapurlar yanaşıyordu

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR...

Related Posts with Thumbnails